Ocena Ryzyka: Stres

Ocena Ryzyka Zawodowego: Stres to profesjonalna ocena ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych i stresu związanego z pracą. Stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym i występuje w mniejszym lub większym stopniu na każdym stanowisku pracy.
Wszyscy pracodawcy w Polsce mają prawny obowiązek oceny ryzyka zawodowego
i zapoznania pracowników wynikami tej oceny. Ocena powinna być kompleksowa, a więc obejmować wszystkie rodzaje zagrożeń, w tym stres. Prawidłowa ocena zagrożeń wynikających z narażenia na stres wymaga współpracy z wyspecjalizowaną służbą medycyny pracy, a konkretnie z psychologiem, który dysponuje właściwymi narzędziami pomiarowymi do oceny psychospołecznych warunków pracy.

Zainteresowanym pracodawcom proponujemy:
1. audyt psychospołecznych warunków pracy z użyciem profesjonalnych narzędzi rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia,
2. ocenę poziomu ryzyka wynikającego z narażenia na konkretne psychospołeczne warunki pracy (określenie wskaźników ryzyka względnego wystąpienia szkód zdrowotnych dla poszczególnych grup pracowników),
3. propozycję środków ochrony, które mogą obniżać poziom ryzyka zdrowotnego wynikającego
z narażenia na stres w pracy.

W efekcie pracodawca otrzymuje karty oceny ryzyka dla poszczególnych stanowisk pracy odpowiadające wszystkim wymogom prawnym. Jest to też instrument efektywnego zarządzania ryzykiem wnikającym ze stresu na jaki narażeni są pracownicy.
Pamiętajmy, że w świetle Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego, a szczególnie z środkami ochrony przed ryzykiem, jest elementem wymaganym dla uznania, że posiada on dostateczną znajomość zasad bhp.
Nieprzestrzeganie przez pracodawcę obowiązków związanych z oceną ryzyka zawodowego stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny. Ponadto brak poinformowania pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy zapobiegającym tym zagrożeniom powoduje, w razie gdy dojdzie do wypadku przy pracy z winy pracownika, że pracodawca nie będzie mógł się zwolnić z obowiązku wypłaty pracownikowi świadczeń z tego tytułu. Dotyczy to także wypadków w postaci nagłych incydentów medycznych. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy może mieć miejsce także w sytuacji, gdy nie poinformowanie pracownika o zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy doprowadzi do szkody, np. straci on odporność organizmu na choroby. W takim przypadku będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Zamów ofertę oceny ryzyka wynikającego ze stresu.