• 2014-2016: temidaMonitoring stresu w sądach i jego skutków zdrowotnych /2014-2016/
Projekt adresowany jest do pracowników, pracodawców i decydentów w obszarze sądownictwa powszechnego. Polega na przeprowadzeniu profesjonalnego badania psychospołecznych warunków pracy wszystkich grup zatrudnionych w sądownictwie, tj. sędziów, referendarzy, asystentów, kuratorów, urzędników oraz pracowników obsługi. Chcemy by badanie było reprezentatywne w skali ogólnopolskiej.                           więcej

• 2015: Zarządzanie stresem w zawodzie radcy prawnego. Projekt polegał na opracowaniu
i poprowadzeniu szkolenia tematycznego. Został zrealizowany w ramach polskiej edycji europejskiej kampanii społecznej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy- Państwowym Instytutem Badawczym, Fundacją Przystanek SENS oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie.

• 2014: Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących. Projekt badawczy realizowany na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polegał na przeglądzie literatury przedmiotu oraz opracowaniu ekspertyzy. Opracowanie to – po pozytywnej recenzji naukowej – zostało przez zleceniodawcę przyjęte
i opublikowane. Można się z nim zapoznać na stronach ZUS. Link znajduje się tez w naszej CZYTELNI.

• 2013: Stres zawodowy: ryzyko zawodowe a psychospołeczne warunki pracy II. Projekt zrealizowany we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), polegał na opracowaniu polskiej wersji monografii pt. „Zagrożenia psychospołeczne
w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie” wydanej w wersji oryginalnej przez WHO w 2010 roku oraz udostępnienie jej nieodpłatnie polskim odbiorcom. Monografia dostępna jest w naszej CZYTELNI. Została także udostępniona w repozytorium WHO oraz na stronie CIOP-PIB w ramach europejskiej kampanii Stres w pracy? Nie dziękuję!”

• 2012 – 2013 Stres zawodowy urzędnika sądowego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca we współpracy
z MOZ NSZZ „Solidarność Pracowników Sądownictwa”. Rezultaty nie zostały na razie opublikowane ze względu na aktualnie realizowany projekt pn. „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”.

• 2008- 2012 Stres zawodowy: ryzyko zawodowe a psychospołeczne warunki pracy. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca w ramach działalności statutowej we współpracy z miesięcznikiem Praca i Zdrowie. Polegał na zwiększaniu świadomości dotyczącej stresu związanego z pracą i jego skutków wśród inspektorów bhp odpowiedzialnych za ocenę ryzyka zawodowego. W ramach projektu powstało 39 artykułów opublikowanych w miesięczniku Praca i Zdrowie, w tym 38 wzorcowych kart oceny ryzyka wynikającego z zagrożeń psychospołecznych na konkretnych stanowiskach pracy. Publikacje te dostępne są w naszej CZYTELNI.

• 2011 Psychospołeczne warunki pracy w GDDKiA. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Raport obejmował badanie psychospołecznych warunków pracy w wybranych departamentach Centrali GDDKiA i – zgodnie z umową – decyzja o jego publikacji należy do Zamawiającego.

• 2008- 2009 : Monitoring rzetelności informacji publicznej o stanie wypadkowości i zapadalności na choroby zawodowe w Polsce, a także procedur wybranych instytucji publicznych w kontaktach z ofiarami wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Projekt współfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Działania Strażnicze. W rezultacie powstały dwa raporty – oba dostępne w naszej CZYTELNI.

 


Okazali nam wsparcie: